Οι αρχές της μάθησης κατά τη διδακτική πράξη

Πολλοί επιστήµονες αναφέρονται σε αρχές µάθησης που πρέπει να εφαρµόζονται στη διδακτική πράξη, προκειμένου να την επηρεάσουν αποτελεσµατικά. Τέτοιες αρχές είναι:
1. Η ετοιµότητα για µάθηση: Κατάσταση στην οποία ένα άτοµο κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αποκτήσει µια νέα γνώση ή δεξιότητα.

2. Η Επανάληψη: ∆ιαδικασία η οποία δρα θετικά σε ορισµένες µαθησιακές περιπτώσεις, αλλά γενικά εκφράζονται αµφιβολίες για τη συµβολή της στην ενδυνάµωση της µάθησης.

3. Η Συνάφεια: Κατά την αρχή της συνάφειας, µάθηση συµβαίνει όταν βρεθούν τοπικά ή χρονικά πλησίον ένας ερεθισµός και µια αντίδραση του ατόµου.

4. Η Ενίσχυση: Παίρνει συνήθως τη µορφή αµοιβής και έρχεται ως επακόλουθο µιας αντίδρασης του οργανισµού σε ένα ερέθισµα.

5. Η Παρώθηση: Είναι η διαδικασία που θέτει σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και σταµατά µια ακολουθία συµπεριφοράς προσανατολισµένης σε κάποιο σκοπό.

(Θ. Τριλιανός, Θ., Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας: Καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη, Τομ. Α & Β, Αθήνα, 2003)