Τα επίπεδα της μάθησης

Σύμφωνα με τον Η. Ματσαγγούρα (1997), με τα επίπεδα της µάθησης ορίζεται µια ιεραρχία διαφορετικών ειδών µάθησης που κατακτώνται µε διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας.

Α. Στο πρώτο επίπεδο, που είναι το κατώτερο και αποκαλείται πληροφοριακό, η µάθηση συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων µέσω των αισθήσεων και  των λειτουργιών της µνήµης, τις οποίες το άτοµο εκφράζει συνήθως µε τον λόγο.

Β. Στο δεύτερο επίπεδο, που αποκαλείται οργανωτικό, η µάθηση µέσω της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης επικεντρώνεται σε αλληλοσυσχετισμούς των δεδοµένων τα οποία τελικά εντάσσει σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήµα.

Γ. Στο τρίτο επίπεδο, το αποκαλούµενο αναλυτικό, η µάθηση αναφέρεται σε ενδοσυσχετισμούς δεδοµένων που αναζητούνται µέσα από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες.

Δ. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο, το πραξιακό, το άτοµο χρησιµοποιεί µε απαγωγικό τρόπο την οργανωµένη σε σχήµατα, αρχές, και µοντέλα γνώση του για να εξηγήσει, να ερµηνεύσει, να προβλέψει, να αξιολογήσει, να αναδιοργανώσει και γενικά να ξεπεράσει τις επιφανειακές δοµές των δεδοµένων του.

(Η. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας: Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997).