Τρόποι ενίσχυσης της αποδοτικότητας των μαθητών

Ένα από τα πρώτιστης σημασίας ζητούμενα ενός εκπαιδευτικού είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα των μαθητών του. Εφαρμόζοντας ορισμένες τεχνικές, μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των μαθητών στο γνωστικό μας αντικείμενο. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου συντάχθηκαν προς τους εκπαιδευτικούς οι ακόλουθες προτάσεις:

1. Διατυπώνουμε σαφώς στους μαθητές τους στόχους και τις απαιτήσεις μας σε κάθε μάθημα, οι οποίες α. οφείλουν να είναι συμβατές προς το γενικό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει και β. θα πρέπει να ταιριάζουν στις ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος.

2. Θέτουμε διαφορετικούς στόχους σε καθένα από τους μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε να είναι σε θέσει όλοι οι μαθητές να επιλύουν όσες μπορούν.

3. Οι στόχοι που θέτουμε για κάθε μαθητή οφείλουν να είναι βασισμένοι στα προηγούμενα επιτεύγματα των μαθητών, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ανατροφοδότηση στους μαθητές, καθώς και η ευκαιρία σε καθένα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.

4. Εμπλέκουμε ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. Ζητάμε από τους μαθητές να καθορίζουν προσωπικούς στόχους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επιλέγοντας τον τρόπο μάθησης που αυτοί θέλουν. Έτσι αποκτούν αυτονομία στη μελέτη τους και αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να έχουν την ευθύνη για την πρόοδό τους.

5. Δημιουργούμε στους μαθητές την επιθυμία να επιτύχουν υψηλούς στόχους. Διευκρινίζουμε στους μαθητές ότι η απόκτηση μόρφωσης είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και παράλληλα ένα σπουδαίο εφόδιο για τη ζωή. Όταν θέτουμε υψηλές απαιτήσεις, είναι πιθανό να επηρεάσουμε την απόδοση των μαθητών, εφόσον θα έχουμε δημιουργήσει κίνητρα μάθησης.

6. Χρησιμοποιούμε πλήθος μεθοδολογικών πρακτικών και εκπαιδευτικών τεχνικών, προκειμένου να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους προσφέρουμε ένα σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουν να προσπαθούν.

7. Σχεδιάζουμε δραστηριότητες που συμβαδίζουν με τον ρυθμό της τάξης, καθώς και γραπτές εργασίες που μοιάζουν με εκείνες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

8. Αναθέτουμε δοκιμασίες αξιολόγησης στους μαθητές που ανταποκρίνονται στις δυνανότητές τους.