Νομοθεσία - Προεδρικό διάταγμα αξιολόγησης εκπαιδευτικών


Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 152) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ. αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που κατά την 31η Μαΐου του 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από το βαθμό που κατέχουν στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011.