Πρακτικές συμβουλές για τον σχεδιασμό του μαθήματος

Στο πλαίσιο της σύνταξης του σχεδίου μαθήματος της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσουμε ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν ένα πρόσφορο για τη διδασκαλία μας μαθησιακό κλίμα. Το κλίμα αυτό θα επιτρέψει σ’ εμάς να πραγματοποιήσουμε τη διδασκαλία μας επιτυχώς και πολύ περισσότερο στους μαθητές θα δώσει την ευκαιρία να αφομοιώσουν σε βάθος την παρεχόμενη γνώση. Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκαν οι ακόλουθες πρακτικές οδηγίες:

1. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ισορροπημένη σχέση με τους μαθητές μας  στη βάση του σεβασμού και της ουσιαστικής επικοινωνίας, γεγονός που θα μάς παράσχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε μια καλή ατμόσφαιρα στην τάξη.

2. Αποφεύγουμε τα λεγόμενα «εμπόδια της επικοινωνίας», όπως είναι π.χ. η καθοδήγηση, η παροχή συμβουλών / ηθικολογία, οι απειλές κ. ά., τα οποία αποκαλύπτουν μια χειριστική συμπεριφορά από μέρους του διδάσκοντα που εν προκειμένω κάνει χρήση της ισχύος του.

3. Μεριμνούμε ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών.

4. Δεν ξεχνάμε ότι οι διδακτικοί μας στόχοι δεν είναι μόνο γνωστικοί, άλλα αφορούν και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως και στην υιοθέτηση στάσεων εκ μέρους των μαθητών.

5. Επιλέγουμε πρωτότυπες ιδέες για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών πριν ακόμη φθάσουμε στην προσφορά του νέου γνωστικού αντικειμένου.

6. Ενημερώνουμε εκ των προτέρων τους μαθητές για τους στόχους που έχουμε θέσει αναφορικά με τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας.

7. Προτιμούμε ποικίλη διδακτική μεθοδολογία και σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές που ξαφνιάζουν ευχάριστα τους μαθητές.

8. Αξιοποιούμε τα σύγχρονα ψηφιακά ή άλλα οπτικοακουστικά μέσα (ΤΠΕ), με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι οι μαθητές.

9. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες αναφέρονται σε χειροπιαστά εμπειρικά δεδομένα των μαθητών, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούμε σε αφαιρετικές έννοιες.

10. Διατυπώνουμε περισσότερες ερωτήσεις «ανοικτού τύπου» προς τους μαθητές, οι οποίες τους παρακινούν να συμμετάσχουν ενεργητικά στη διδασκαλία και να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους.

11. Συνδυάζουμε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της σε δραστηριότητες.

12. Επιλέγουμε δραστηριότητες που παρακινούν τους μαθητές στην έρευνα και την ανακάλυψη νέων διαστάσεων του γνωστικού αντικειμένου.

13. Έχουμε προβλέψει τις πιθανές αντιδράσεις ή τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις που έχουμε σχεδιάσει να τους απευθύνουμε.

14. Έχουμε προβλέψει εκ των προτέρων τα σημεία της διδασκαλίας, στα οποία ενδεχομένως οι μαθητές να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση.

15. Σχεδιάζουμε δημιουργικές εργασίες για το σπίτι που ανταποκρίνονται και στις τρεις κατηγορίες των διδακτικών μας στόχων (απόκτηση γνώσεων, καλλιέργεια δεξιοτήτων, υιοθέτηση στάσεων).